[Rust] Arc và Mutex trong Rust

Khi viết code Rust với đa luồng bạn sẽ chạm trán 2 kiểu dữ liệu là ArcMutex. Mặc dù Mutex có thể rằng bạn đã qúa quen thuộc với nó bới đây cũng đã là nguyên lý trong nhiều ngôn ngữ khác, thì với Arc, bạn có lẽ chưa bao giờ nghe trước đó. Thêm nữa, bạn có thể vẫn chưa hiểu đầy đủ những nguyên lý này khi mà chưa từng code chúng trong mô hình ownership trong Rust. Bài viết này sẽ làm sáng tỏ hai nguyên lý này.

Bài này dịch lại từ bài viết: https://itsallaboutthebit.com/arc-mutex/ nhưng theo ý hiểu.

Read more  ↩︎

[Rust] Vector có phải là Iterator không?

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Vector có phải là 1iterator hay không?.

Read more  ↩︎

[Rust] Trait, Trait Bound và Trait Object

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Trait, Trait BoundTrait Object, Các kiểu của Trait trong Rust.Chúng ta cũng sẽ biết 4 kiểu của Trait như Marker Trait, Super Trait, Derived TraitAssociated Trait. Đây là một trong bài học quan trọng tuy không quá khó để đọc.

Read more  ↩︎