[Rust Serial] Bài 1: Cargo Managmement và một tour về ngôn ngữ

Nắm vững các kỹ năng về quản lý gói Cargo và cú pháp cơ bản giúp chúng ta có thể tự tin để có thể build build bất kỳ một project nào. Bài viết vẫn còn cần bổ sung và đi sâu một số mục như làm việc với workspace. Điều này sẽ được làm trong những ngày tới.

Read more  ↩︎

[Rust] Tăng tốc download sử dụng nhiều threads trong Rust

Bài toán download một file từ mạng cũng là bài toán quen thuộc. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách để download một files lớn bằng cách sử dụng nhiều threads để download từng phần và ghép lại. Điều này sẽ giúp giảm thời gian download.

Bài này phân tích từ https://github.com/aochagavia/toy-download-accelerator. Các kỹ năng có thể học được trong bài download này là:

  • Chia một buffer thành các buffer nhỏ
  • Sử dụng semaphore để giới hạn số threads thực hiện đồng thời
  • Cách gửi một http request để download một phần nhỏ của một files
Read more  ↩︎

[Rust] Macro 1: Tạo một derive macro đơn giản nhất

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách để tạo ra một Dervice macro đơn giản nhất. Chúng ta sẽ hiểu rõ các bước để tạo ra một macro derive và có cái hình dung ban đầu về cách một dervie macro hoạt động. Chúng ta sẽ không đề cập cách để debug sủ dụng cargo expand cũng như học hết tất cả các cú pháp có thể có macro dạng này. Chúng ta cũng sẽ không bàn để attribute derive macro cũng như các khái niệm nâng cao về hygiene. Nó là sẽ thuộc về một bài tìm hiểu khác. Các bạn có thể tìm hiểu cuốn sách John Geet

Read more  ↩︎