[Rust] Tìm hiểu thư viện serde - P2

Bài này ta sẽ tập trung vào cách sử dụng chúng

Read more  ↩︎

[AWS] Tìm hiểu về cách host một static web sử dụng S3 + CloudFront + Domain + ACM

Bài viết này sẽ giúp bạn tạo 1 web static sử dụng S3 + CloudFront + Domain + ACM

  • Github: lưu trữ repo. Sử dụng Git action để đẩy vào S3
  • S3: Lưu trữ website static
  • Cloudfront: Dùng để cache các file, giúp tăng tốc được website
  • Domain: giá sử chúng ta có 1 domain ở một host nào đó. Ở đây mình có host rustpanic.com tại matbao.vn
  • ACM: Tạo SSL/TLS Certificate
Read more  ↩︎

[Rust] Tìm hiểu thư viện serde - P1

Đây là thư viện dùng để serializationdeserializiton trong Rust tương tự json trong Golang, Gson in Java Nhưng có thể nói đây là một thư viện tuyệt vời nhờ cách khai báo dạng macro. Nắm vững thư viện này giúp chúng ta thao tác với dữ liệu tốt hơn

Read more  ↩︎