[Rust] Tìm hiểu cách tạo blogs static sử dụng Zola

Cấu trúc thư mục cơ bản nhưu sau

 • templates
 • content
 • config.toml
 • index.html
Read more  ↩︎

[Rust] Tìm hiểu về enum std::Option

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về std::Option - Một enum thường được được sử dụng để biểu thị 1 giá trị Some(T) hoặc là một giá trị None

pub enum Option<T> {
  None,
  Some(T),
}
Read more  ↩︎

[Rust] Tìm hiểu về enum std::Result

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về std::Result - Một enum thường được được sử dụng để biểu thị 1 giá trị Ok(T) hoặc là một giá trị Err(E)

pub enum Result<T,E> {
  Ok(T),
  Err(E),
}

Ý nghĩa: Giá trị có thể là kiểu T hoặc là một lỗi dạng E. Ví dụ một hàm thành công trả về Ok(T) hoặc trả về một lỗi thể hiện Err(E)

Read more  ↩︎