[Rust] Tìm hiểu thư viện serde - P1

Đây là thư viện dùng để serializationdeserializiton trong Rust tương tự json trong Golang, Gson in Java Nhưng có thể nói đây là một thư viện tuyệt vời nhờ cách khai báo dạng macro. Nắm vững thư viện này giúp chúng ta thao tác với dữ liệu tốt hơn

Read more  ↩︎

[Rust] Tìm hiểu cách tạo blogs static sử dụng Zola

Cấu trúc thư mục cơ bản nhưu sau

  • templates
  • content
  • config.toml
  • index.html
Read more  ↩︎

[Rust] Tìm hiểu về enum std::Option

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về std::Option - Một enum thường được được sử dụng để biểu thị 1 giá trị Some(T) hoặc là một giá trị None

pub enum Option<T> {
    None,
    Some(T),
}
Read more  ↩︎