Cấu trúc thư mục cơ bản nhưu sau

 • templates
 • content
 • config.toml
 • index.html

Trong template ta định nghĩa các

Khái niệm taxonomy

Trong file config.toml ta định nghĩa taxonomy như sau

taxonomies = [
  {name = "tags"},
  {name = "aws", feed = true, paginate_by = 10}
]

Trong mỗi nội dụng bài viết nên ta thêm đoạn sau

[taxonomies]
tags = ["zola"]

Nghĩa rằng bài viết này sẽ có được phân loại vào tags

Nếu thêm tiếp

aws = ["s3"]

Ta sẽ muốn trong nhóm aws cũng sẽ có bài viết này

Hiểu cái taxonomies này như một dạng category. Trong bài viết nào muốn phân thành loại category nào thì sẽ có key là loại category đó. Một bài viết có thể nằm trong nhiều categories khác nhau không vấn đề gì.

 • Tuỳ chọn feed = true để mỗi taxonomy này có 1 trang riêng

Các biến sử dụng

 • Lấy các bài viết của 1 taxonomy bất kỳ
% set categories = get_taxonomy(kind="tags") %}
 • Duyệt qua các bài viết và link
 {% for k in categories.items %}
    <a class="ml-2" href={{k.permalink}}>{{k.name}}</a>
 {% endfor %}
 • Lấy danh sách mục extra lấy trong file config.toml
{% set extra = page.extra %}

{% for k, v in extra %}
  //print k, v here       
{% endfor %}